Дәүләт хезмәтен күрсәтү мәсьәләләре буенча мөрәҗәгать итүче тарафыннан мәгълүмат, дәүләт хезмәтен күрсәтү барышы турында белешмәләр алу тәртибе

Белем бирү эшчәнлегенә дәүләт аккредитациясе буенча хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча мәгълүмат бирү (алга таба - Дәүләт хезмәте) мөрәҗәгать итүче дәүләт хезмәтен алу өчен мөрәҗәгать иткәндә, дәүләт хезмәтен күрсәтү мәсьәләләре буенча консультацияләр өчен түбәндәге формаларда гамәлгә ашырыла:

Телефон аша телдән

белем бирү эшчәнлегенә дәүләт аккредитациясе бүлеге телефоннары: 8 (843) 237-76-15,

8 (843) 237-76-28

 

Мөрәҗәгать итүне язмача юллау белән

Почта адресы: 420044, Казан ш., Ямашев проспекты, 36 й.

Электрон почта адресы: departament.nadzora@tatar.ru

Гомуми файдаланудагы мәгълүмат-телекоммуникация челтәрләре аша

Интернет челтәрендә Департаментның рәсми сайты адресы: http://obrnadzor.tatarstan.ru/

Интернет челтәрендә АКНДПП адресы: http://aknd.obrnadzor.gov.ru/

Федераль дәүләт мәгълүмат системасы «Бердәм дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы» аша

Интернет челтәрендә рәсми сайт адресы: https://www.gosuslugi.ru/

«Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы» региональ дәүләт мәгълүмат системасы аша

Интернет челтәрендәге рәсми сайтның адресы: https://uslugi.tatar.ru/

Дәүләт хезмәте күрсәтү урыннарындагы мәгълүмат стендларында

Казан шәһәре, Ямашев проспекты, 36 йорт

 

 Дәүләт хезмәтен күрсәтү барышы турында белешмәләр алу өчен мөрәҗәгать итүче тарафыннан оешманың тулы исеме, шулай ук дәүләт хезмәтен күрсәтү өчен документлар тапшыру датасы күрсәтелә.

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International