Аккредитация

2022 елның 01 мартында «Россия Федерациясендә мәгариф турында» Федераль кануна үзгәрешләр үз көченә керде, 92 статьяның 12 өлеше нигезендә дәүләт аккредитациясе турында таныклык срогы чикләнмәгән. 2022 елның 1 мартына кадәр алынган дәүләт аккредитациясе турында таныклыкны яңадан рәсмиләштерергә кирәкме?

«Россия Федерациясендә дәүләт контроле (күзәтчелеге) һәм муниципаль контроль турында» Федераль канун кабул ителүгә бәйле рәвештә Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында» 2021 елның 11 июнендәге 170-ФЗ номерлы Федераль канунның 136 маддәсендәге 16 өлеше нигезендә, Россия Федерациясе территориясеннән читтә белем бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыручы чит ил мәгариф оешмаларыннан тыш 2022 елның 01 мартына белемнең тиешле дәрәҗәсенә яисә һөнәр, белгечлек һәм әзерлек юнәлешләренең берләштерелгән төркеменә караган дәүләт аккредитациясе булган төп белем бирү программалары дәүләт аккредитациясе чикләнмәгән срокта дип санала.
Белем бирү эшчәнлегенә дәүләт аккредитациясе турында гамәлдәге таныклыкны рәсмиләштерү таләп ителми. Дәүләт аккредитациясе турында таныклыкның гамәлдә булу срогын үзгәртү үз көченә кергән закон нормасы үзгәрешләре нигезендә автомат рәвештә гамәлгә ашырыла.

 

Әгәр белем бирү оешмасы ачыкланган мәгариф турындагы закон таләпләрен бозуны бетерү турында аккредитация органы күрсәтмәсенә ия булса, аккредитацияләнмәгән белем бирү программасына аккредиациягә гариза бирергә мөмкинме?

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2013 елның 18 ноябрендәге 1039 номерлы “Белем бирү эшчәнлегенә дәүләт аккредитациясе турында” карары белән расланган Белем бирү эшчәнлегенә дәүләт аккредитациясе турында нигезләмәнең 17 пунктындагы дәүләт аккредитациясе турында таныклыкны яңадан рәсмиләштерү турында гаризаны кабул итү өчен таләпләрнең берсе, аккредитацияләнмәгән уку-укыту программаларын дәүләт аккредитациясе белән бәйле рәвештә кабул итү һәм аккредитацияләү органын төзү турындагы законнарны ачыкланган бозуны бетерү турында үтәлмәгән күрсәтмәләр булмау тиеш. Югарыда бәян ителгәннәрдән чыгып, аккредитация органын төзү турындагы законнар таләпләрен ачыкланган бозуны бетерү турында үтәлмәгән күрсәтмә булган очракта, дәүләт аккредитациясе турында таныклыкны яңадан рәсмиләштерү турында гаризаны кабул итү кире кагылачак.

 

Балалар өчен өстәмә белем бирү оешмалары дәүләт аккредитациясе узалармы?

«Россия Федерациясендә мәгариф турында» 2012 елның 29 декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль законның 92 маддәсендәге 1 өлеше (алга таба - 273-ФЗ номерлы Федераль закон) нигезендә белем бирү эшчәнлегенә дәүләт аккредитациясе, мәктәпкәчә белем бирүнең уку-укыту программаларыннан тыш, федераль дәүләт белем бирү стандартлары нигезендә гамәлгә ашырыла торган төп белем бирү программалары буенча, шулай ук белем бирү стандартлары нигезендә гамәлгә ашырыла торган төп белем бирү программалары буенча уздырыла.

273-ФЗ номерлы Федераль законның 23 маддәсе нигезендә өстәмә белем бирү оешмасы - аның эшчәнлегенең төп максаты буларак өстәмә гомуми белем бирү программалары буенча белем бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыра торган белем бирү оешмасы, ул шулай ук мәктәпкәчә белем бирүнең һәм һөнәри белем бирүнең уку-укыту программалары буенча белем бирү эшчәнлеген гамәлгә ашырырга хокуклы, аларны гамәлгә ашыру аларның эшчәнлегенең төп максаты булып тормый. Федераль дәүләт белем бирү стандартлары нигезендә гомуми белем һәм һөнәри белем бирүнең төп белем бирү программалары гамәлгә ашырыла. Федераль дәүләт белем бирү стандартлары билгеләнмәгән. Шулай итеп, күрсәтелгән белем бирү программаларына карата белем бирү эшчәнлегенә дәүләт аккредитациясе үткәрелми.

 

Белем бирү оешмасы аңа аккредитацияләнгән башка белем бирү оешмасы яңадан кушылу юлы белән үзгәртелгән очракта, белем бирү эшчәнлегенә дәүләт аккредитациясе турында таныклык кайсы срокка яңадан рәсмиләштереләчәк?

“Россия Федерациясендә мәгариф турында” 2012 елның 29 декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль законның 92 маддәсендәге 22 өлеше нигезендә белем бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыручы һәм аңа карата белем бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыручы башка оешманы кушу рәвешендә яңадан оештырылган оешма үзгәртеп корылган оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырылган һәм дәүләт аккредитациясе узган мәгариф программалары буенча белем бирү эшчәнлегенә дәүләт аккредитациясе турында таныклык бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыручы үзгәртеп оештырылган оешманың белем бирү эшчәнлегенә дәүләт аккредитациясе гамәлдә булу срогы тәмамланганчы вакытка яңадан рәсмиләштерелә.

 

Һөнәри белем бирү оешмаларын дәүләт аккредитациясеннән мәхрүм иткән очракта, анда белем алучыларның нинди хокуклары бар?

“Россия Федерациясендә мәгариф турында” 2012 елның 29 декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль законның 34 маддәсендәге 9 өлеше нигезендә белем бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыручы оешмадан, тиешле белем бирү программасы буенча дәүләт аккредитациясеннән мәхрүм ителгән очракта, гамәлгә куючы һәм (яисә) ул вәкаләт биргән идарә органы күрсәтелгән оешма балигъ булган укучыларны ата-аналары (законлы вәкилләре) ризалыгы белән аларның ата-аналары һәм балигъ булмаган укучыларны тиешле дәрәҗәдәге һәм юнәлешле белем бирү программалары буенча белем бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыручы башка оешмаларга күчерүне тәэмин итә. Мондый күчерүне гамәлгә ашыру тәртибе һәм шартлары мәгариф өлкәсендә дәүләт сәясәтен һәм норматив-хокукый җайга салу функцияләрен гамәлгә ашыручы федераль башкарма хакимият органы (Россия Федерациясе Мәгариф һәм фән министрлыгының 2013 елның 14 августындагы 957 номерлы «Урта һөнәри һәм югары белемнең мәгариф программалары буенча белем алучы затларны күчерү тәртибен һәм шартларын раслау турында» боерыгы, белем бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыручы оешма эшчәнлеге туктатылган, лицензияне гамәлдән чыгарган, белем бирү программасы буенча дәүләт аккредитациясен оештыруны туктаткан очракта, тиешле белем бирү программасы буенча дәүләт аккредитациясе гамәлдә булу срогы тәмамланган очракта) тарафыннан билгеләнә.

 

Соңгы яңарту: 2022 елның 31 октябре, 15:35

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International